77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Прием 2023/2024 г.

77 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - град София обявява 2 свободни места за 1. клас за предстоящата учебна 2023/2024 година. 

Училището предлага:

- целодневно обучение; 

- много добра учебна база (игротека "Вълшебна стая", музей класна стая "Миналото", училищен стол и бюфет, физкултурен салон и открити игрища, компютърен кабинет); 

- достъпна и безопасна локация; 

- малки класове; 

- множество възможности за извънкласни дейности. 

Заповядайте! 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

За родители на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година

19.06.2023 г. /понеделник/

17:30 ч.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Документи за записване в 1. клас за учебната 2023 / 2024 година:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

      2. Копие от акт за раждане на ученика

      3. Лична карта на майката – за сверяване на адресната регистрация

      4. Заявление, предоставено от училището – попълва се на място

      5. Други документи – ако са необходими за удостоверяване на данни по точки от допълнителни критерии

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

Текущо тече кандидатстването за прием на ученици в 1. клас в училищата на територията на Столична община. До 18 часа на 04.06.2023 г. всички родители имат възможността да актуализират профили и добавят кандидатури за прием на децата им в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас) на Столична община. Първо класиране ще бъде обявено един ден по-късно - 05.06.2023 г.  

В план-приема си за 1. клас за учебната 2023/2024 година, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София е утвърдило 1 паралелка с 18 ученици. Допълнителна информация за самото кандидатстване като процес в училището може да бъде намерена на тази интернет страница, а съдействие при нужда - оказано на място. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София информира, че съгласно Графика за дейностите за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година в общинските училища на територията на Столична община, от днес, 24.04.2023 г., са официално обявени свободните места за кандидатстване в 1. клас. До 18 часа на 04.06.2023 г. всички родители имат възможността да актуализират профили и добавят кандидатури за прием на децата им в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас) на Столична община. Необходимо е родителите да въведат актуални адресни данни, да заявят предимства по критерии в профилите и да направят кандидатури за участие в първото класиране, което ще се извърши на 05.06.2023 г. Времето на създаване на кандидатурите на децата не оказва влияние при класирането им. 

 

Останалите класирания са както следва:

- Второ класиране – 16.06.2023 г.;
- Трето класиране – 23.06.2023 г.
 
Екипът на 77 ОУ - София и училищната комисия за осъществяване на план-приема за 1. клас в училището остават насреща за допълнителна информация и съдействие в процеса.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Скъпи родители на бъдещи първокласници,

Съгласно Заповед N 179/29.03.2023 г., базирана на решение на Педагогическия съвет и становище на Обществения съвет, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София утвърждава план-прием за 1. клас за учебната 2023/2024 година, както следва:

Брой паралелки - 1

Брой ученици - 18

 

Определена е и училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием в състав: 

Председател: К. Въчинска

Членове: Д. Татарски, Й. Калоянова

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Скъпи родители на бъдещи първокласници, 

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София Ви уведомяваме, че графикът за дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година е достъпен на интернет страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на Столична община на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Екипът на 77 ОУ и учителите на бъдещите първокласници в училището остават насреща за допълнителна информация, съдействие и подкрепа в процесите по регистриране, кандидатстване и записване съгласно условията на приема.

 График - Прием в 1. клас - Учебна 2023/24 година

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДО: РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 27.01.2023 г.)