77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София
COVID-19

COVID-19

 

  Уважаеми родители,

Как може да се кандидатства за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние 

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини:

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  • В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

Директорът на училището изпраща заявлението и декларацията, заедно с информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в предходната учебна година и становище за възможността училището да организира за съответния ученик обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Информация за успеха, отсъствията и ангажираността не се прилага за ученици, които постъпват в 1. клас.

.Началникът на РУО взема решение за осъществяването на ОЕСР в срок до 3 работни дни. 

 Декларация за осигурени условия за провеждането на обучение в електронна среда от разстояние може да изтеглите ТУК.

По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и съгласно чл.115а, ал.3 от ЗПУО, след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

 

 

  Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, които са в случаите, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12 - годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.