77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

За родителите

     

    

Отсъствия

На вниманието на  родителите!

 

Моля, запознайте се с  изискванията за отсъствията на учениците!

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/настойника, което може да бъде изпратено и по електронна поща;

ВНИМАНИЕ! Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от обективните причини за допускане на отсъствия

 1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководителкоето се подава предварително. При изключителни обстоятелства, когато заявлението не може да бъде подадено предварително,родителят уведомява класния ръководител по телефона или по електронна поща и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни следвръщането на ученика в училище.

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Заявлението се подава не по-късно от 5 дни преди датата на отсътвията в канцеларията на училището.

5. документите, удостоверяващи уважителните причини по чл.73, ал.4, т.1 и т.2 за допуснатите отсъствия се представят в тридневен срок от връщането на ученика в училище за ежеседмичното оформяне на дневника от класния ръководител.

(5) Когато документите за разрешаване или извиняване на отсъствия не се представени в срок, отсъствията се считат за допуснати по неуважителни причини.

(6) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие.

             (7) В края на всеки месец за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини се докладва на социалните служби по местоживеене на ученика

 

ВНИМАНИЕ ! Когато на ученик, за който е противопоказно физическо натоварване се освобождава по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, той присъства в учебния час.

Когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето за ученика, определено за учебните часове.

 

С писмо с изх. №16-00-43 /12.07.2017 г. на министъра на здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

 


 

 

ВАЖНО!

Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за резултатите от обучението на учениците :

Чл.22(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка .

 

 

 

 


Извадка от правилника за дейността на 77 ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“
 

Права и задължения на  РОДИТЕЛИТЕ

 

Чл.89(1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е телефонен разговор и консултацията с родители във втория ЧК,както и  електронната поща на един от родителите, и електронния дневник на паралелката.

Чл.90 Родителите имат следните права:

 1. Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с ръководството, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да се запознаят с училищния учебен план;
 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 7. Да участват в Сдружение училищно настоятелство към 77 ОУ
 8. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

 

Чл.91(1)Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. Да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. Да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 5. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. Да участват в родителските срещи ;

7.Да уведомяват по телефон или по имейл за отлагане на уговорени срещи и поети ангажименти;

 1. Да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
 2. Родителите/настойниците са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното психическо, физическо и нравствено развитие.