77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Национално външно оценяване

 

НВО 2021/2022 учебна година

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката


З А П О В Е Д
№   РД091805/31.08.2021 г.


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 57, т. 1 на Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2021 – 2022 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ:


1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:


ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа


VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа


Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа


Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото


Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Заповед и график НВО / IV, VII клас /

 

 

 

 

 

 

 


 

         

   Скъпи седмокластници, 

 Припомняме ви сроковете за подаване на документи за записване в избраните от вас училища след завършване на основно образование.

 

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2021 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране
до 13 юли 2021 г.


Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране
до 16 юли 2021 г.


Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2021 г.


Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2021 г.


Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2021 г.


Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 02 август 2021 г.


Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.


Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

       

Желаем ви успех!

 

 

 


   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д
№ РД09-2121/ 28.08.2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11 от
01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2020 – 2021 година, с организацията на дейностите по приемане на
ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците
от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по
допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната
2021 – 2022 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в
училищното образование, с доклад № 80 –448 от 27.08.2020 г. и при спазване на изискванията
на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ:


1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

     Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)