77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Права и задължения

Основни права и задължения на учениците

Чл.71(1)Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;
 8. да участват в проектни дейности;
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности;
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност,

      11.да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

     12.да получават от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка с предварително заявено писмено желание към преподавателя за изготвяне на график;

     13.да бъдат консултирани във връзка с професионалното ориентиране и развитие, да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани в съответствие с техните потребности, желания и способности;

 1.  да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

 (3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/настойника, което може да бъде изпратено и по електронна поща;
 2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ.
 3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител, въз основа на писмено мотивирано заявление от родителя. В случай,че заявлението не може да се подаде преди отсъствията на ученика, родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа писмено мотивирано заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(4) Когато документи по ал.3 не са представени в срок, отсъствията се считат за допуснати по неуважителни причини.

(5)Засъснение до 20 мин. за учебния час се счита за 0,5 отсъствие по неуважителни причини.

Чл.72 Учениците имат следните задължения:

      1.Да присъстват и  участват в учебните часове и занимания;

      2.Да  спазват дисциплината в учебните часове като общуват добронамерено по правилата за  културно поведение;

 1. По време на учебните часове да изключват мобилните си телефони и да ги поставят на място определено от учителя;

      4.Да се явяват  в  училище с униформено облекло, а в часовете по Физическо възпитание и спорт със спортно облекло и да носят необходимите материали за часовете по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество.

     5.Да показват уважение с поведението си към личността на учителя;

 1. Да носят ученическата си книжка и бележника за кореспонденция и да ги представят на  учителте и родителите си; . да носят ученическата си лична карта в училище и извън него.

      7.Да носят униформено облекло в училище и да дават дежурство в класната стая/кабинета/.

8.Да зачитат правата, честта и достойнството на другите ученици от класа и училището като спазва правилата за етично поведение. Да проявяват внимателно и грижовно отношение към по-малките ученици

 1. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 2. Да участват в трудови дни за поддържане на училищната МТБ;
 3. Да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

а/ При констатиране  на увреждане на училищно имущество то се  възстановява в срок  до 5 дни или се  заплаща цената по възстановяването.

б/ Когато увреждане на училищно имущество е от група ученици, щетата се възстановява от учасниците в  деянието в срок до 1 седмица

 1. Да спазват правилата на пропусквателния режим

Чл.73 Ученикът няма право:

1.Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини, удостоверени по реда определен в този Правилник;

 1. Да създава пречки и проблеми за реализацията на образователно възпитателния процес
 2. Да ползва мобилен телефон, технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя.

4.Да  прилага физическо и психическо насилие към  учениците в училище , както и да носи оръжие или други предмети, които са източник на повишена опасност;

 1. Да се надвесват от парапети и прозорци  на класни стаи и коридори на втория и третия етаж .
 2. Да употребява или внася цигари, наркотични средства, алкохол в сградата, двора и прилежащите райони на училището;
 3. Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 4. Ученици от прогимназиален етап да посещават корпус А на учениците от начален етап.
 5. Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в ЗПУО, е нарушение на училищната дисциплина;

Чл.74 Дежурни ученици:

А) Дежурни ученици в клас

 1. Задължения:

1.1. Да почистват класната дъска в междучасията.

1.2. Да следят за реда в класната стая (кабинета) в междучасията.

1.3. Да контролират поддържането на хигиената в класната стая.

1.4. Да докладват номерата на отсъстващите ученици за часа.

Б) Дежурни ученици в коридора

 1. Задължения:

1.1. Спират достъпа до учебните стаи преди 7.30ч. и по време на голямото междучасие.

1.2. Следят за реда по коридорите.

 1. Права:

2.1.Да отправят забележки на нарушителите. Да изискват спазване на реда и правилника от всички ученици.

2.2. При необходимост да се обръщат към дежурния учител или съответния преподавател.

Чл.75  За нарушение на училищния ред и правилата на добро поведение се считат следните провинения :

 1. системни закъснения за час;
 2. подсказване и преписване по време на упражнения, контролни и класни работи, изпити и др..;
 3. отсъствия по неуважителни причини от учебните часове;
 4. безпричинни отсъствия от общоучилищни мероприятия;
 5. нарушение на установения ред при провеждане на извънкласни дейности;
 6. създаване пречки на преподавателя при изпълнение на служебните му ангажименти;
 7. безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищно и лично имущество;
 8. непредставяне на ученическата книжка при поискване от страна на преподавател или член на УР;
 9. неспазване Правилата за пропускателния режим;
 10. пушене в сградата и района на училището;
 11. употреба на алкохол и наркотици;

12.различни форми на проявено насилие, агресия , тормоз,  провокативно поведение и

прояви на дискриминация към учители,служители и ученици от училището.

 1. организиране и провеждане на хазартни игри;
 2. фалшифициране на данни и измама в училищна документация;
 3. нарушаване на реда в стола, бюфета, дворните пространства и библиотеката на училището;
 4. липса на униформено облекло и вид, които не са подходящи за деловия дух в училището;
 5. заснемане на други лица без тяхно знание и съгласие;
 6. Чл.80(1) За неизпълнение на задълженията, определени в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение или при отказ за включване в дейностите по чл.48, ал.3 на учениците може да се налагат следните санкции:
  1. «забележка» при неизпълнение на задълженията по чл.72 и нарушения по чл.73, чл.74 и чл.75, както и за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини;
  2. «преместване в друга паралелка» при сериозни нарушения по чл. 72,73 и 75, както и за допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини;
  3. «предупреждение за преместване в друго училище» при тежки и/или системни нарушения по чл. 72,73 и 75 за допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини;
  4. «преместване в друго училище» при сериозни и системни нарушения по чл. 72, 73 и 75 и над 15 отсъствия по неуважителни причини;

  (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. За времето на отстраняване на ученика не се отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира от учителя в дневника на класа и в ученическата книжка. Ученикът няма право да напуска училището за времето, за което е отстранен от час.

  (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.