77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Проекти

 

В началото на 2022 година, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София стартира изпълнението на проект "Знания, характер, успех", подкрепен и реализиращ се в рамките на Програма "Учим заедно" на Фондация "Заедно в час" и Фондация "Америка за България"

Проектът обхваща всички ученици от 1. до 7. клас в училището и цели да подпомогне преодоляването на натрупани академични трудности и развитието на меки умения в тях. Сред основните дейности в проекта са обучение по позитивно образование и образование за развитие на характера за учителите и внедряване на нови добри практики в преподаването, допълнителна индивидуална академична подкрепа за ученици с академични предизвикателства в образованието, провеждане на работилници по 7 силни страни на характера с приложимост в образованието като упоритостта, самоконтрола и социалната интелигентност, организиране на лятна академия с учебни, творчески и спортно-образователни занимания, осмисляща и разнообразяваща свободното време на учениците през лятната ваканция, разписване на онлайн наръчник.

Проектът е с продължителност от 12 месеца.  

                                                                                               

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" участва в Дейност 1 по проекта.

 

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

 

 

 


 

     77 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" участва в проект "Подкрепа за успех"                                

 

 

   

Стартира проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014 - 2020 г.

Учебна 2020/2021 година 

 

 


 

 

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" участва в проект" Образование за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

                               

 

 "Образование за утрешния ден"

 

         Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001

   

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)

                                                        Линк към платформата: https://oud.mon.bg  

                            Клуб в 77 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" -  "Дигитален свят"                            за 2019/2020 г.                        ръководител - Т. Рангелова

 


     "Занимания по интереси" наредба за приобщаващо образование към МОН                                                         

   

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.