77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д
№ РД09-2121/ 28.08.2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11 от
01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2020 – 2021 година, с организацията на дейностите по приемане на
ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците
от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по
допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната
2021 – 2022 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в
училищното образование, с доклад № 80 –448 от 27.08.2020 г. и при спазване на изискванията
на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа